p o r c e l a i n t e a l
next →
wu-jiayi:

It’s so sunny, ah spring (^0^)~♪

wu-jiayi:

It’s so sunny, ah spring (^0^)~♪

ryeou:

i swear she will sleep anywhere except her own bed

wu-jiayi:

"Happy girls are the prettiest"
~ Audrey Hepburn

wu-jiayi:

"Happy girls are the prettiest"

~ Audrey Hepburn

touchdisky:

Spring’12 -cherry blossom- 
Yoozigen

touchdisky:

Spring’12 -cherry blossom- 

Yoozigen

wu-jiayi:

s p i r i t e d a w a y ~

wu-jiayi:

s p i r i t e d a w a y ~

Follow wu-jiayi ~~

Follow wu-jiayi ~~

Pink Bobblehead Bunny